Poezewoef voorwaarden NIET meer geldig!!!

Home » Poezewoef voorwaarden

Poezewoef annulatievoorwaarden VERVALLEN VOLLEDIG VANAF 29/07/2020 ! :

 • De ‘Poezewoef-annulatievergoeding’ is inbegrepen in de overnachtingsprijs en geldt niet bij annulaties binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van het verblijf .

 • Bij annulatie van het verblijf krijgt u afhankelijk van de periode tussen de annulatie en de startdatum van het verblijf een deel van het aan De Ark reeds betaalde bedrag terugbetaald indien aan één van de voorwaarden ervan werd voldaan en min de annuleringskosten.

 • Dit betekent dat u een schriftelijk bewijs moet kunnen voorleggen van een erkende persoon of instantie.

 • De annuleringskost bedraagt 5% van de totale verblijfskost en met een minimum van 5,00 €
 • Annulaties gebeuren uitsluitend schriftelijk: per mail of brief of ter plaatse.

 • Alle algemene en bijzondere voorwaarden blijven natuurlijk van kracht 

Definities:

 1. Klant: De fysieke of morele persoon die het verblijfscontract met De Ark onderschrijft voor zijn eigen rekening of voor rekening van een andere persoon met naam aangeduid in het verblijfscontract.

 2. Inschrijvingsdatum: de datum op dewelke de reservatie werd geboekt bij De Ark.
  Startdatum: de datum op dewelke het huisdier wordt binnengebracht.
  Einddatum: de datum op dewelke het huisdier wordt afgehaald.

 3. Levensgezel: de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.

 4. Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld, vóór de startdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten verblijfscontract van het huisdier, medisch gezien, onmogelijk maakt.

 5. Ongeval: aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld, vóór de startdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten verblijfscontract van het huisdier medisch gezien onmogelijk maakt.

Terugbetaald bedrag:

Er wordt enkel terugbetaald indien aan één van de voorwaarden werd voldaan!
Er wordt niet terugbetaald bij annulaties binnen de 7 kalenderdagen vóór startdatum van het verblijf.

 • Bij reserveringen gemaakt vóór de maand december van het jaar voorafgaand aan de feitelijke startdatum van het verblijf: 

  • annulatie gebeurt nog vóór december: terugbetaling van 90% van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
  • annulatie gebeurt in december: terugbetaling van 80% van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
  • annulatie gebeurt in januari: terugbetaling van 70% van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
  • Vanaf februari geldt:
   • annulatie vóór 3 maanden van startdatum: terugbetaling van 60 % van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
   • annulatie tussen 2 maanden en 1 maand voor startdatum van het verblijf: 50% van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
   • annulatie vanaf 1 maand voor startdatum van het verblijf: 40% van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
   • annulaties binnen de 7 kalenderdagen vóór startdatum van het verblijf: geen terugbetaling.
 • Bij reserveringen gemaakt in hetzelfde jaar als startdatum van het verblijf:
  • annulatie voor 3 maanden van startdatum: terugbetaling van 60 % van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
  • annulatie tussen 2 maanden en 1 maand voor startdatum van het verblijf: 50% van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
  • annulatie tussen 1 maand en 7 kalenderdagen voor startdatum van het verblijf: 40% van het reeds betaalde bedrag min de annuleringskosten
  • annulaties binnen de 7 kalenderdagen vóór startdatum van het verblijf: geen terugbetaling.

Voorwaarden:

5.1. ANNULERING:

De terugbetaling heeft als voorwerp de vergoeding van de verblijfskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het contract met het dierenpension ten laste vallen van de klant indien deze de reis, die aan de basis ligt van het plaatsen van het huisdier, dient te annuleren of te wijzigen wegens één van de hierna volgende redenen en hierdoor het verblijf van het huisdier In het dierenpension overbodig wordt :

 • ziekte, ongeval of overlijden van:

  • de klant, zijn levensgezel, en inwonende gezinsleden;

  • de persoon die met de klant samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt;

 • overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin bij dewelke de klant gepland had zijn vakantie door te brengen, voor zover dit lid samenwoont op dezelfde verblijfplaats van het onthaalgezin, tijdens de geplande reis;

 • opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van de klant of zijn levensgezel door zijn werkgever;

 • intrekking van het reeds toegekende verlof van de klant door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van een collega die de klant vervangt;

 • verplichte aanwezigheid van de klant voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden;

 • noodzakelijke aanwezigheid van de klant die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de klant;

 • onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de persoon die gelast is met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de klant;

 • verplichte aanwezigheid van de klant als:

  • getuige of jurylid voor de rechtbank;

  • student voor een herkansingsexamen in de periode tussen startdatum en einddatum van het gerserveerde verblijf;

 • wanneer de klant, zijn levensgezel, of inwonende gezinsleden wordt opgeroepen voor:

  • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;

  • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);

 • wanneer de klant de voor de reis noodzakelijke inentingen, om medische redenen, niet mag ontvangen en deze niet gekend zijn bij de onderschrijving;

 • complicaties bij de zwangerschap van de klant, zijn levensgezel, en inwonende gezinsleden, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;

 • de zwangerschap van de klant of haar levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis;

 • weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming;

 • diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig van de klant binnen de 7 dagen vóór vertrek of gedurende het traject naar de vakantie-bestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd;

 • vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden.

5.2. VERZEKERD BEDRAG:

 • Het bedrag dat als voorschot en/of saldo werd gestort voor het verblijf in het pension min de annuleringskosten en afhanleijk van de periode waarin de reservatie wordt geannuleerd.

5.3. UITSLUITINGEN:

Er wordt niet tussengekomen in geval van:

 • Annulaties binnen de 7 kalenderdagen voor de startdatum van het verblijf.

 • lichamelijke letsels tengevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts;

 • evolutieve aangeboren ziektes.

 • chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis;

 • ongevallen of stoornissen tengevolge van:

  • de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden;

  • het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraan verbonden trainingen.

  • het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten;

 • psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendige hospitalisatie vergen van minstens één week;

 • de vrijwillige zwangerschapsonderbreking;

 • de insolvabiliteit van de klant;

 • vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten;

 • administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten;

 • opzettelijke daden van klant;

 • zelfmoord van de klant, zijn levensgezel, en inwonende gezinsleden;

 • overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen niet door een geneesheer voorgeschreven;

 • pandemieën, natuurrampen, lawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, terreinverschuiving, druk van sneeuwmassa’s, hagel, hoog water, overstroming, orkaan;

 • gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of stralingen;

 • oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer, tenzij verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis.

 • annulering van de reis door de reisorganisator
 • annulering van het gehuurde vakantieverblijf door de eigenaar of zijn gemachtigde

De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de klant maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

5.4. AANVANG EN EINDE VAN DE WAARBORG:

De waarborg vangt aan op de datum van de overschrijving van het vooschot en loopt af op de einddatum.

5.5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE:

De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:

 • onmiddellijk De Ark inlichten en haar een schriftelijke aangifte van een erkend persoon of erkende instantie sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat klant daartoe de mogelijkheid heeft;

 • zich schikken naar de instructies van De Ark en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die De Ark noodzakelijk of nuttig acht;

 • Ingeval van ziekte of ongeval in het buitenland, een medisch attest van de behandelende arts in het buitenland voorleggen;

 • ingeval van ziekte, ongeval of overlijden van het huisdier een attest van de dierenarts voorleggen.

5.6. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG:

De waarborg wordt verleend aan de klanten gedomicilieerd in België, in een EU-lidstaat of Zwitserland.

5.8. GESCHILLEN:

Eventuele geschillen kunnen enkel door de bevoegde rechtbank van Gent worden aangekaart.

Direct een plekje reserveren voor uw hond of kat?