Poezewoef voorwaarden

Poezewoef annulatie- en verblijfsonderbrekingverzekering:

 • De ‘Poezewoef annulatie – en verblijfsonderbrekingverzekering’ kost 1,00 € per overnachting per verblijf, ongeacht het aantal dieren in éénzelfde verblijf en met een minimum van 5,00 €.

 • Bij annulatie of onderbreking van het verblijf krijgt u van de verzekeringsmaatschappij via De Ark het aan De Ark reeds betaalde bedrag terugbetaald indien aan de voorwaarden ervan werd voldaan.

 • Dit betekent dat u een schriftelijk bewijs moet kunnen voorleggen van een erkende persoon of instantie.

 • Annulaties gebeuren uitsluitend schriftelijk per mail of brief.

 • Annulaties binnen 5 kalenderdagen voor aanvang van het verblijf worden niet terugbetaald.
 • Alle algemene en bijzondere voorwaarden blijven natuurlijk van kracht.

 

Algemeen:

 • Onze Poezewoef-Verzekering wordt behandeld door de verzekeringsmaatschappij de EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

 • Wanneer u of een gezinslid of familielid (tot in de tweede graad) of uw levensgezel wegens bepaalde omstandigheden het verblijf van uw hond(en) of kat(ten)moet annuleren, wordt u het door u reeds betaalde bedrag terugbetaald!

 • Of wanneer u door bepaalde omstandigheden uw reis moet onderbreken, wordt de resterende verblijfsvergoeding terugbetaald.

 • Lees hieronder de specifieke voorwaarden: …

 

Definities:

 1. Verzekeringsnemer: De fysieke of morele persoon die het verzekeringscontract onderschrijft voor zijn eigen rekening of voor rekening van een andere persoon met naam aangeduid in de polis.

 2. Verzekeraar: de EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V., hierna “DE EUROPESE” genaamd, onderneming toegelaten onder het codenummer 0420, met zetel te 1000 Brussel – Tweekerkenstraat 14.

 3. Verzekerde: de fysieke persoon aangeduid in het verzekeringscontract en die van de waarborg geniet.

 4. Familielid tot in de tweede graad: ouders en schoonouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, (schoon)broers en (schoon)zussen.

 5. Inschrijvingsdatum: de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden bij het dierenpension.

 6. Levensgezel: de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.

 7. Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld, vóór de vertrekdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract, medisch gezien, onmogelijk maakt.

 8. Ongeval: aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld, vóór de vertrekdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.

 9. Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en accidentele schade, overkomen binnen de 30 dagen vóór vertrek, aan de onroerende goederen of aan de beroepsgebouwen die verzekerde bezit of huurt.

 

Verzekerd bedrag:

 • Het bedrag dat reeds werd betaald als voorschot en/of als saldo van het verblijf in het pension met een maximum van 2.000 € per verblijf en per huisdier.

 

Waarborg:

5.1. ANNULERINGSKOSTEN:

De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de annulerings- of de wijzigingskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het contract met het dierenpension ten laste vallen van de verzekerde indien deze de reis, die aan de basis ligt van het plaatsen van het huisdier, dient te annuleren of te wijzigen wegens één van de hierna volgende redenen en hierdoor het verblijf van het huisdier In het dierenpension overbodig wordt :

 • ziekte, ongeval of overlijden van:

  • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden;

  • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt;

  • de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1ste graad;

 • overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin bij dewelke de verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen, voor zover dit lid samenwoont op dezelfde verblijfplaats van het onthaalgezin, tijdens de geplande reis;

 • opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van verzekerde of zijn levensgezel door zijn werkgever;

 • intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van een collega die verzekerde vervangt;

 • verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden;

 • noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis;

 • onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;

 • belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde, inbegrepen de schade aan de onroerende goederen ten gevolge van diefstal, overkomen binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum;

 • verplichte aanwezigheid van de verzekerde als:

  • getuige of jurylid voor de rechtbank;

  • student voor een herkansingsexamen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis;

 • wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor:

  • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;

  • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);

 • wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen, om medische redenen, niet mag ontvangen en deze niet gekend zijn bij de onderschrijving;

 • complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;

 • de zwangerschap van verzekerde of haar levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis;

 • weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming;

 • diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig van de verzekerde binnen de 7 dagen vóór vertrek of gedurende het traject naar de vakantie-bestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd;

 • vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden.

De waarborg wordt tevens uitgebreid tot de annuleringskosten ingevolge de ziekte, ongeval of overlijden van het huisdier waarvoor het verblijf in het dierenpension werd geboekt.

5.2. VERZEKERD BEDRAG:

 • Het bedrag dat als voorschot werd gestort voor het verblijf in het pension met een maximum van 2.000 € per verblijf en per huisdier.

5.3. VERBLIJFSONDERBREKING:

De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de niet gebruikte pensiondagen indien de verzekerde wegens één van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbreken en hij zijn huisdier hierdoor vroeger afhaalde:

 • ziekte, ongeval of overlijden van:

  • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden;

  • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt;

  • De officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1e graad;

 • overlijden of hospitalisering van een inwonend lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde zijn vakantie doorbrengt;

 • noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis;

 • onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;

 • belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van verzekerde overkomen tijdens de reis, inbegrepen de diefstal in de woning;

 • verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor de rechtbank;

 • wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor:

  • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;

  • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);

 • complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;
 • diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig van de verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de vakantie-bestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd;
 • vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden.

De waarborg wordt tevens uitgebreid tot de verblijfonderbreking ingevolge de ziekte, ongeval of overlijden van het huisdier waarvoor het verblijf in het dierenpension werd geboekt.

5.4. UITSLUITINGEN:

De Europese is niet gehouden tussen te komen in geval van:

 • lichamelijke letsels tengevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts;<:li>

 • evolutieve aangeboren ziektes.

 • chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis;

 • ongevallen of stoornissen tengevolge van:

  • de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden;

  • het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraan verbonden trainingen.

  • het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten;

 • psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendige hospitalisatie vergen van minstens één week;

 • de vrijwillige zwangerschapsonderbreking;

 • de insolvabiliteit van de verzekerde;

 • vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten;

 • administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten;

 • opzettelijke daden van verzekerde;

 • zelfmoord van verzekerde;

 • vermatig gebruik van alcohol, of gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen niet door een geneesheer voorgeschreven;

 • natuurrampen, als lawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, terreinverschui-ving, druk van sneeuwmassa’s, hagel, hoog water, overstroming, orkaan;

 • gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of stralingen;

 • oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer, tenzij verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis.

De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

5.5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING:

 • Annuleringskosten

  • De Europese vergoedt aan de verzekerde bij annulering vóór de aanvang van het verblijf: 100 % van de annuleringsvergoeding contractueel door de verzekerde verschuldigd.De tussenkomst van De Europese zal in geen geval het voorziene verzekerd bedrag overschrijden en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten verschuldigd op basis van de voorwaarden van het contract bij annulering binnen de 48 uur nadat verzekerde kennis nam van de gebeurtenis die de annulering veroorzaakte.

 • Reisonderbreking

  • De Europese vergoedt het niet te recupereren gedeelte van de betaalde pensionprijs naar rato van het aantal niet gebruikte dagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de thuiskomst in de woonplaats of vanaf het overlijden van het huisdier waarvoor het verblijf in het pension werd geboekt.

5.6. AANVANG EN EINDE VAN DE WAARBORG:

 • De waarborg vangt aan op de datum van onderschrijving van het reiscontract en loopt af op het einde van datzelfde reiscontract, gedurende maximum 180 dagen.

5.7. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE:

De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:

 • onmiddellijk De Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft;

 • zich schikken naar de instructies van De Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht;

 • alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annuleringskosten tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis kan veroorzaken, hij het dierenpension hiervan onmiddellijk op de hoogte zal brengen;

 • ingeval van ziekte of ongeval in het buitenland, een medisch attest van de behandelende arts in het buitenland voorleggen;

 • ingeval van ziekte, ongeval of overlijden van het huisdier een attest van de dierenarts voorleggen.

5.8. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG:

De waarborg wordt verleend aan de verzekerden gedomicilieerd in België, in een EU-lidstaat of Zwitserland.

5.9. TOEPASSELIJK RECHT VERJARING:

 • Het verzekeringscontract wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

 • Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.

5.10. SUBROGATIE:

De Europese treedt automatisch in de rechten van de verzekerde ten aanzien van aansprakelijke derden tot het beloop van het bedrag van haar tussenkomst.

5.11. MEDISCHE EXPERTISE:

Ingeval een lichamelijk ongeval of ziekte kan De Europese overgaan tot een eventuele medische controle. De verzekerde zal De Europese toestaan kennis te nemen van zijn medisch dossier.

5.12. BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN:

De persoonlijke gegevens medegedeeld in het kader van deze polis worden behandeld overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 m.b.t. de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer, in verband met de behandeling van de persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de identificatie van de verzekeringsnemer en verzekerden, voor het beheer van de schadegevallen en voor het optimaliseren van de relaties met het bestaande cliënteel. Elke persoon die zijn identiteit bewijst aan de hand van een kopie van zijn identiteitskaart heeft het recht de hem betreffende gegevens uit het bestand op te vragen en eventueel te laten verbeteren. Aan elke aanvraag zal gevolg gegeven worden overeenkomstig de bepalingen van diezelfde wet. Het recht tot toegang kan uitgeoefend worden bij de houder van het bestand op volgend adres: De Europese Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij N.V., Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL.

5.13. KLACHTENBEHANDELING:

Om u nog beter te dienen, waken wij constant over de kwaliteit van onze producten en het niveau van onze dienstverlening. Indien u ondanks alles niet tevreden bent, mail (qualitycontrol@europese.be) of fax ons (02/220.34.53). Wij zullen alles in het werk stellen om u zo vlug mogelijk te helpen. U kunt met uw klachten eveneens terecht bij de ombudsman van de verzekeringen, de Meeussquare 35 – 1000 Brussel, fax 02/547.59.75,

Direct een plekje reserveren voor uw hond of kat?

Dierenpension De Ark

Veldstraat 58
 9080 Lochristi
T: 09/355.84.24
F: 09/326.09.48
E: info@pensiondeark.be