Dierenpension De Ark Lochristi Voorwaarden - Pension De Ark

De ark Logo
Pension voor Hond en Kat
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden gelden vanaf 27/12/2022

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservatieaanvragen aan en overeenkomsten met De Ark Pension voor hond en kat BV. De klant bevestigt bij de reservatieaanvraag deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

2. Plaatsbespreking gebeurt steeds schriftelijk, hetzij door middel van het reservatieformulier op de website pensiondeark.be, of door middel van het online boekingssysteem BookMy.Pet/DeArkPensionvoorhondenkatBVBA, of ter plaatse.

3. Een reservatie is slechts definitief na bevestiging ervan door het pension, zoals vermeld in de bevestigingsmail en de reservatiefactuur.
Van zodra De Ark de reservatie heeft bevestigd is er een wederzijds contract van toepassing.
Er is een voorschot verschuldigd van 50% van de totale verblijfskost. Indien evenwel het verblijf 4 nachten of korter is en ook als het verblijf wordt geboekt binnen 1 maand voor de startdatum van het verblijf, zal het voorschot gelijk zijn aan 100% van de verblijfskost. Het voorschot of de volledige verblijfskost moet worden betaald binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
In de andere gevallen moet het saldo worden voldaan ten laatste 30 kalenderdagen voor de startdatum van het verblijf.
Elke betwisting van facturen dient te gebeuren binnen de 7 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de facturen geacht worden te zijn aanvaard.
Bij niet-tijdige betaling van het voorschot en/of het saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro en een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd zijn.
Geen betaling betekent zeker niet dat u annuleert!

4. Prijzen zijn terug te vinden op de website (prijzen per nacht, inclusief BTW, voeding en medicatie geven). Indien er slechts 1 overnachting is, wordt de prijs verdubbeld.
Het boeken van 1 weekend in de periode van juni tot en met september alsmede tijdens de kerst- en paasvakantie, is slechts mogelijk vanaf 1 maand op voorhand. In ieder geval hebben verblijven van minstens 5 nachten voorrang in deze periodes.

5. De dieren worden uitsluitend gebracht en opgehaald tijdens de openingsuren, omwille van de toepasselijke milieuwetgeving (zie website).
Het brengen van de dieren gebeurt steeds in de namiddag, ophalen in de voormiddag, zulks teneinde de verzorging van de huisdieren en een hygiënisch verblijf te kunnen garanderen.  In wederzijds schriftelijk overleg kan hiervan afgeweken worden.
Indien u uw huisdier brengt buiten de vooropgestelde uren wordt 1 nacht extra aangerekend. Indien u uw huisdier ophaalt op zaterdagmiddag worden twee nachten extra aangerekend.

6. Honden worden gebracht en opgehaald aan de leiband, de leiband wordt pas afgedaan in het verblijf.
Katten worden gebracht en opgehaald in een daartoe voorzien transportmiddel (reisbak) waarin zij worden gehouden tot in het verblijf. Katten worden niet aan de leiband of onder de arm gebracht.

7. Het gezondheidsboekje wordt steeds meegebracht. De dieren zijn ontvlooid en ontwormd. De honden moeten ten laatste 1 week voor hun verblijf gevaccineerd zijn tegen hondenziekte (carré), kattenziekte (parvovirose), hepatitis, (voornoemde 3 vaccinaties max. 3 jaar geldig) en tegen rattenziekte (lepto) en kennelhoest ( deze 2 vaccinaties max. 1 jaar geldig).
De katten moeten ten laatste 1 week voor hun verblijf gevaccineerd zijn tegen typhus (panleucopenie), Coryza (rhinotracheitis) en Leucose (max. 1 jaar geldig).
De vervaldatum van de vaccinaties moet geldig zijn tot na de laatste verblijfsdag van het dier. Voor meer informatie kunt u terecht op de website. Bij gebreke aan correcte vaccinatie, zal het dier worden geweigerd, zonder recht op vergoeding of terugbetaling voor de klant. Contacteer ter zake uw dierenarts!

8. Wanneer een dier wordt gebracht met ziekteverschijnselen zal het dier worden geweigerd zonder dat zulks recht zal geven op vergoeding of terugbetaling voor de klant. Het pension is niet aansprakelijk voor eventuele ziekte of ongevallen dewelke zich zouden voordoen tijdens het verblijf.
Honden en katten met SUIKERZIEKTE worden niet aangenomen!

9. Tijdens het verblijf van uw dier wordt bezoek van familieleden en/of vrienden maximaal 1 keer per week toegestaan tijdens de bezoekuren, doch NIET op zaterdagmiddag.
Deze personen kunnen met uw hond gaan wandelen, doch zulks slechts na schriftelijke toestemming van de eigenaar en op uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die het dier meeneemt (dewelke aldus wordt beschouwd als bewaarder van het dier).

10. Eventuele schade dewelke zou worden toegebracht door het dier aan de infrastructuur zal worden verhaald op de klant, dewelke daarvan wordt verwittigd. Eventueel gemaakte dierenartskosten of andere onvoorziene kosten zijn eveneens ten laste van de klant.

11. Wanneer u uw dier zonder verwittiging niet heeft afgehaald op de overeengekomen afhaaldatum, zijn wij genoodzaakt te handelen conform art. 9 van de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren” dd. 14.08.1986. Na verloop van vijftien dagen, worden wij van rechtswege eigenaar van het dier. Het dier zal naar het asiel worden gebracht indien er geen verblijf meer ter beschikking is. Politie en de dienst Dierenwelzijn worden op de hoogte gebracht. Alle bijkomende kosten (waaronder de verblijfskosten en een forfaitair bedrag van 250 euro wegens administratieve en organisatorische kosten) zijn ten laste van de eigenaar.

12. Een wijziging van het verblijf op verzoek van de klant is enkel mogelijk indien het pension zulks goedkeurt. Wanneer het verblijf wordt ingekort, zal in elk geval de totale verblijfskost volgens de originele reservatie verschuldigd blijven. Wanneer het verblijf wordt verlengd, dienen de extra overnachtingen te worden bijbetaald.

13. Annulatie van het verblijf is enkel mogelijk per brief, per mail of ter plaatse. Bij annulatie van het verblijf vanaf vervaldatum van de voorschotfactuur van het verblijf, wordt het reeds betaalde voorschot niet terugbetaald. Bij annulatie van het verblijf 30 dagen (of minder) voor de startdatum van het verblijf, evenals wanneer het dier niet wordt gebracht op de startdatum van het verblijf, is de klant verplicht tot betaling van de volledige verblijfskost. De klant kan zich ter zake niet beroepen op enig geval van overmacht betreffende de klant of het dier.

14. Indien bij reservatie blijkt dat een gevraagde verblijfsgrootte niet beschikbaar is tijdens de gevraagde reservatieperiode, zal De Ark Pension voor Hond en Kat BV zelf een geschikte en indien mogelijk een grotere verblijfsgrootte aanduiden tijdens de ganse of gedeeltelijke reservatieperiode.

15. In geval van betwisting zijn de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, dan wel het Vredegerecht Zelzate bevoegd, of de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument. Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch recht.

16. Splistbaarheid: Indien enig deel of enige clausule van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. Elk dergelijk of clausule zal vervangen worden door een bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig mogelijk is, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden.
Terug naar de inhoud